W gminie Lelis jednostkami pomocniczymi są sołectwa. Jest ich 23 tj.:

 1. Białobiel
 2. Dąbrówka
 3. Długi Kąt
 4. Durlasy
 5. Gąski
 6. Gibałka
 7. Gnaty
 8. Kurpiewskie
 9. Lelis
 10. Łodziska
 11. Łęg Przedmiejski
 12. Łęg Starościński
 13. Łęg Starościński - Walery
 14. Nasiadki
 15. Obierwia
 16. Olszewka
 17. Płoszyce
 18. Siemnocha
 19. Szafarczyska
 20. Szkwa
 21. Szafarnia
 22. Szwendrowy Most
 23. Aleksandrowo

Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, z inicjatywy własnej lub inicjatywy mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji.
Inicjatywa mieszkańców dotycząca utworzenia sołectwa wymaga poparcia, co najmniej 60% mieszkańców danej miejscowości.
Projekt granic sołectwa sporządza wójt w uzgodnieniu z inicjatorami jego utworzenia.
Przebieg granic sołectwa powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne,  więzi społeczne i gospodarcze, a także czynniki historyczne, które miały wpływ na ukształtowanie się danej wspólnoty.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
Kadencja organów jednostek pomocniczych trwa 4 lata.
Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtys) może uczestniczyć w pracach rady gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.

Podkategorie

INFORMACJE - SOŁECTWA